กำลังโหลดข้อมูล

มิวเซียมไทยแลนด์

  1. หน้าแรก
  2.    >   มิวเซียมไทยแลนด์
  3.    >   ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

08 มิถุนายน 2561

ชื่นชอบ 171

2,195 ผู้เข้าชม

แกลเลอรี

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการที่ริเริ่ม
โดย นายนิคม มูสิกะคามะ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2545 โดยกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมศิลปากรใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทุกด้านที่เกี่ยวกับดินแดนฝั่งชายทะเลอันดามัน ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเสริมสร้างทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน อันจักส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน

 

 

อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ
500 ที่นั่ง พร้องทั้งโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ขยายเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โรงแรมที่พัก และท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของจังหวัดพังงาได้อย่างสะดวกสบาย

 

บริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทพิพิธภัณฑ์

วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

อาคารที่ 1 จัดแสดงเรื่องราวของ “อันดามัน” เพื่อเป็นบทนำเข้าสู่เนื้อหาให้เห็นภาพรวมกว้างๆ
ทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ และศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเด่นๆ และมหัศจรรย์ของอันดามัน โดยมีนิยามของจังหวัดในอันดามันดังนี้ พังงา...ดินแดนแห่งป่าเกาะ , ระนอง...ประตูสู่อันดามัน , ภูเก็ต...ไข่มุกอันดามัน , กระบี่...มรกตอันดามัน , ตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม และสตูล...สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

 

อาคารที่ 2 เส้นทางสายไหมทางทะเล  จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ตามลำดับพัฒนาการของพื้นที่คาบสมุทรภาคใต้ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ โดยมีการจัดแสดงภาพและหุ่นจำลองสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพภูมิประเทศ ประกอบเสียงบรรยาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อาทิ วิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะถ้ำ เส้นทางการค้า เมืองท่าโบราณ การผลิตลูกปัด การเข้ามาของชาวต่างชาติ การเผยแพร่ศาสนา ศิลปกรรม และวัฒนธรรม

 

อาคารที่ 3 ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม จัดแสดงเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับคนแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชาวอันดามัน อันเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่หลากหลาย เช่น ซาไก ชาวเล ชาวเมืองและคนต่างแดน กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย เป็นต้น แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข โดยมีรูปจำลองวิถีชีวิต การละเล่นและอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นความหลากหลายที่รวมอยู่ของคนที่อาศัย ณ ดินแดนอันดามัน

 

 

อาคารที่ 4 เขา ป่า นา เล และโลกสีคราม จัดแสดงความสวยงามทางธรรมชาติของพื้นที่ภาคใต้

ฝั่งอันดามัน ประกอบการให้ความรู้ทางชีววิทยา นิเวศวิทยาและธรณีวิทยา สอดคล้องกับพื้นที่จริง ด้านหลังอาคารเป็นพื้นที่ป่าชายเลนในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และยังแสดงข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับพืชท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ รวมทั้งพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

 

 

อาคารที่ 5 สวรรค์อันดามัน จัดแสดงบทสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอันดามันทั้งหมดด้วยความสวยงาม ทั้งทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและธรรมชาติ อันเป็นที่มาของคำว่า “สวรรค์อันดามัน” โดยการ
ใช้สันทนาการ เพื่อผ่อนคลายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ถ่ายภาพร่วมกับภาพจำลองบรรยากาศ และสถานที่งดงามในมุมต่าง ๆ พร้อมการนำเสนอความสวยงามของอันดามันที่ถูกถ่ายทอดลงบนแผ่นฟิล์มผ่าน
ห้องฉายภาพยนตร์ และในส่วนท้ายเป็นข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อดินแดนอันดามัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เคยเสด็จฯ เยือนดินแดนอันดามันในวาระต่างๆ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ทุกพระองค์ 

แผนที่

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ : 0-7648-1263-4
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Andamanmuseum/
อีเมล : andamancenter@gmail.com

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)  เวลา  09.00 – 15.30 น.

ค่าเข้าชม

  • นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ คนละ 10 บาท
  • เด็ก คนละ 20 บาท
  • ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
  • ชาวต่างชาติ คนละ 120 บาท

 

อัตราการใช้ห้องประชุม

  • ส่วนราชการ ทั้งวันๆ ละ 8,000 บาท ครึ่งวัน 5,000 บาท
  • เอกชน ทั้งวันๆ ละ 15,000 บาท ครึ่งวัน 10,000 บาท

เนื้อหาสำหรับประชาชนทั่วไป

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

เนื้อหาสำหรับเด็ก

เหมาะสม
ไม่เหมาะสม

รับบัตรเครดิต

รับ
ไม่รับ

สิ่งอำนวยความสะดวก

มีลานจอดรถ

5

แบ่งปัน

สถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร
เพิ่มสถานที่ใกล้เคียง
ไม่พบที่พักใกล้เคียง
ไม่พบร้านอาหารใกล้เคียง
ไม่พบแหล่งเรียนรู้ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง